A bölcsődei ellátás igénybevétele

A bölcsődében a gyermek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátását különösen azon gyermek számára kell biztosítani:

  • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
  • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel
  • vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül
  • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni

A gyermek bölcsődénkbe történő felvételét kérheti a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője és más törvényes képviselője hozzájárulásával, ill. javaslatára:

  • a körzeti védőnő,
  • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
  • a szociális, illetve családgondozó,
  • a gyermekjóléti szolgálat,
  • a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A bölcsődei felvétel során elsőbbséget élveznek a dolgozó szülők gyermekei, előnyben kell részesíteni a jogszabály szerint azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, védelembe vett gyermeket, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket. Előnyben részesülnek a településünkön élő Keszüi kisgyermekek.

Nyílt nap alkalmával leendő bölcsődéseink kötetlenül játszhatnak a csoportszobákban, kipróbálhatják a játékeszközöket, ismerkedhetnek a környezettel. A szülők megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, a dajkákkal, a bölcsődevezetővel, tájékozódhatnak, informálódhatnak a bölcsődei élet mindennapjairól. A nyílt napot minden nevelési év áprilisában szervezzük meg, és azokat a kisgyermekes családokat várjuk, akik érdeklődnek intézményünk iránt, és a következő nevelési évben gyermeküket intézményünkbe szeretnék beíratni. Előzetes bejelentkezéssel megtekinthető a bölcsőde a délelőtti órákban - játékidőben 9-11 óráig. A bölcsődei felvétel egész évben folyamatosan zajlik.
A nyílt napon beadhatják a felvételi kérelmet, ami Keszü honlapján a "Felvételi kérelem" dokumentum letölthető.

Térítési díjak
Az intézményi térítési díjat Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII.20) számú önkormányzati rendelte állapítja meg, mely rendelet kiterjed Keszü Község Önkormányzata fenntartásában működő Bölcs Csibe Bölcsődével jogviszonyban álló gyermekekre és törvényes képviselőikre. Szeretettel várunk minden érdeklődő családot gyermekükkel együtt!

Felvételi kérelem letöltése