"Szeretni okosan kell - mindig a gyermek természetéhez és életkorához igazodva."
Ranschburg Jenő

Bölcsődénkben minden gyermek számára megteremtett a szeretetben való nevelés, ami harmonikus, biztonságos, családias légkörben zajlik, és benne a gyermek saját képességei szerint egyéni ütemében fejlődik, megtapasztalva az önfeledt, szabad játék örömét, amelyen keresztül az élmény és fantázia világa gazdagodik, ami képessé teszi őt a kreatív gondolkodásra, tovább fejlődésre. Kisgyermeknevelőinkkel arra törekszünk, hogy a szülők által a mi gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal együttműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, érdeklődő gyermeket neveljünk. Az egyéni bánásmód elvét figyelembe tartva, társas kapcsolataik alakulását segítve biztosítjuk a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének kibontakoztatását. Kisgyermeknevelőinkkel személyre szabott gondoskodással, megfelelő segítségnyújtással törekszünk arra, hogy a gyermek minden nap pozitív érzelemmel élje át környezetéhez való viszonyát a bölcsődében. Gazdagodjék értelmileg, érzelmileg fejlődjék, beilleszkedjen a társadalomba és elsajátítsa annak alapvető szokásait és viselkedési szabályait, miközben egyénisége kialakul.

Célunk
A családban nevelkedő kisgyermekek számára, családjukkal szorosan együttműködve, a családi nevelést kiegészítve a nemzeti/etnikai hovatartozás tiszteletben tartásával célunk, a kisgyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése testi-, szellemi-, érzelmi, szociális fejlődésük támogatásán keresztül. Elfogadással, szeretettel, a gyermeki kompetencia figyelembevételével, biztosítjuk a tapasztalatszerzési lehetőségeket. Prevenciós szemlélettel segítjük a kisgyermeket nevelő családok életminőségének javítását, munkavállalását. Bölcsődénkben biztosítjuk, hogy a bölcsődei élet a kisgyermekek számára sok élmény és tapasztalat szerzésére adjon lehetőséget, miközben erősödnek önállósági törekvéseik, formálódik személyiségük. A bölcsődénk kiemelt nevelési célja az egészséges életmódra nevelés, az egészségvédelem, a környezetnevelés. A helyi adottságaink: a falusias környezet, a természet közvetlen közelsége és gazdagsága mind lehetővé teszi, hogy a gyermek minden nap pozitív élménnyel élje át a környezetéhez való viszonyát a bölcsődében, ez mellett biztosítjuk a biztonságos, balesetmentes, egészséges környezet feltételeit.

Bölcsődénkben a tanulás fogalmát a bölcsődei nevelés minden területén, a lehető legtágabban értelmezzük. Folyamat jellegéből következik, hogy az előzetes tapasztalatoknak, az előzetes tudásnak döntő befolyása van arra, hogy mi az, amit a gyermek megtanulni képes a szó legtágabb értelmében. A tanulás folyamatában a kisgyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk. Ezért fontosnak tartjuk az érdeklődés és kíváncsiság felkeltését, fenntartását. Ebben az életkorban a tanulás az egész nap történései folyamán, tevékenységbe ágyazottan történik. A gyermeknek szokásai, készségei, képességei alakulnak ki, a kisgyermek tapasztalatokat szerez környezetéről, megfigyel, feladatokat old meg.

Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy napirendünkbe ágyazottan a lehető legtöbb időt biztosítsuk a szabad, spontán játékra. Kisgyermeknevelőink a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, a játék feltételeit megteremtve támogatják, segítik az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet. A játék a társas kapcsolatok alakulásának, az érzelmi élet gazdagodásának is fontos színtere, segíti a szocializációt, a társas együttlét szabályainak megismerését, elsajátítását. Fontos feladatunknak tartjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének támogatását a bölcsődei ellátás keretein belül, teljes integrációban. A bölcsőde nyitvatartási ideje alatt a kisgyermekekkel a három csoportban összesen hat kisgyermeknevelő foglalkozik. A kisgyermeknevelők munkáját két bölcsődei dajka segíti, akiknek feladatai közé tartozik a kisgyermeknevelők munkájának támogatása, gyermekfelügyelet és egyéb segítő feladatok.

Programok
Bölcsődénkben az adott év folyamán, különböző programokat, rendezvényeket, családi délutánokat szervezünk. A programok időpontjai tervezettek, és minden szülő számára ismertek. Ezekre az eseményekre a szülőket személyes meghívással és a családi füzetben is értesítjük. A programok gyakoriságukban, témájukban az igényekhez és az ünnepekhez igazodnak. Bevonjuk a szülőket a közös programok szervezésébe, lebonyolításába.

Élelmezéssel kapcsolatos feladatok
A HACCP előírásainak és a módszertani ajánlásoknak megfelelően végezzük az étkeztetést a bölcsődénkben. A HACCP rendszer megfelelően működtetett, pontosan dokumentált és folyamatosan felülvizsgált. A gyermekeknek a korosztály igényeinek megfelelően történik a főzés. Az étrend tervezésekor mindig figyelembe vesszük, hogy a kisgyermek bölcsődei élelmezésében, a napi négyszeri étkezésben (reggeli - tízórai - ebéd - uzsonna) az ajánlott napi energia- és tápanyagtartalom 75%-át biztosítsuk. Saját főzőkonyhánkban biztosítjuk az ételek előállítását szigorúan ellenőrzött minőségi HACCP követelményeknek megfelelően, garantált minőségű ételek naponta történő előállításával, minőségi alapanyagok felhasználásával, modern konyhatechnológiai eljárások alkalmazásával. Bölcsődénk főzőkonyhája ellátja a mellettünk fekvő Gyód község iskolás és óvodás gyerekek és a Kökényi Családi bölcsődébe járó kisgyermekek étkeztetését. Igény esetében speciális étkezést is biztosítunk. A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyerek táplálási elveket és normatívákat vesszük figyelembe úgy, hogy a táplálék mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen.