Aktuális

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022. (IV. ...) önkormányzati rendelete


Keszü Község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) – h) pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Keszü Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Keszü Község településképi védelméről
szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 22/A. §-ban a „Tájképvédelmi és
természetvédelmi szempontból meghatározó” szövegrész helyébe a Különleges rekreációs
településrész” szövegrész lép.

2. §

A Keszü Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Keszü Község településképi védelméről
szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Buday-Sántha Attila  polgármester      Dr. Kislaki-Frank Brigitta

2

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet
tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás
várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:


INDOKOLÁS

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Keszü Község településképi védelméről szóló

13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletet módosító ../2022. (IV…) önkormányzati

rendelethez


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Keszü Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 13/2018. (XII.18.) számon alkotta meg
Keszü Község településképi védelméről szóló rendeletét (továbbiakban: Rendelet). Az új egységes
szerkezetű jogszabály 2019. február 1-jén lépett hatályba.
A módosítás indoka, hogy a településképileg meghatározó területek lehatárolása kis mértékben
korrigálásra kerüljön a kertvárosias karakterű terület D-i irányban történő kiterjesztésével. A
hatályos lehatárolás szerint az érintett néhány telek átalakuló falusias karakterbe tartozik, de az
elmúlt évek során megvalósult beépítések jellege sokkal inkább a kertvárosias karakternek
megfelelőek, ennek megfelelő a területhasználat és ebből következően az épített környezet is, ezért
a lehatárolás lakossági kérelemre módosul.
Továbbá szükségessé vált a 22/A. §-ban a településképi szempontból meghatározó településrész
nevének korrekciója annak érdekében, hogy az a rendelet mellékletében található térképi
melléklettel összhangban legyen.

1. Településképileg meghatározó területek lehatárolása:

2. Településképileg meghatározó területek lehatárolása (teljes közigazgatási területen