Aktuális
 

Keszü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

../2020. (…...) önkormányzati rendelete

Keszü Község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) – h) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Keszü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Keszü Község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 17. § (3) bekezdés 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Magastető égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyagú héjazattól eltérő héjazattal nem alakítható ki, kivéve a templomtorony fedését, valamint a temető területén a létesülő kápolna és ravatalozó épületeket, amelyek szürke korcolt síklemez lemezfedéssel is elláthatók.”

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet – az építtető kérésére – a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.


 

Buday-Sántha Attila       Dr. Kislaki-Frank Brigitta

polgármester                           jegyző


Záradék:

Megalkotta: a Képviselőtestület a 2020. ………………….-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. ……………………..
INDOKOLÁS

Keszü Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Keszü Község településképi védelméről szóló

13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletet módosító ../2020. (……...) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


 

A rendelet célja Keszü Község épített környezetének megőrzése, sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása, valamint a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok módosítása, egy helyi védett épület törlése a védett értékek listájáról, illetve a rendelet megfeleltetése a magasabb rendű jogszabályoknak.

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS


 

Az 1. §-hoz

A rendelkezés módosítja az ófalú településrészen a templomtorony és a temető területén a ravatalozó és kápolna funkciójú épületeken alkalmazható tetőfedőanyagok típusát. A rendelkezés célja, hogy a torony fedése is elvégezhető legyen, hiszen építészettörténeti okok és a rendkívül nagy hajlásszög miatt azon cserépfedést építeni nem lehet. Továbbá a temető területén a megvalósuló alacsony hajlásszögű tetővel készülő ravatalozó megvalósításához ezen héjazat típus a legmegfelelőbb. A változtatás egy meghatározott területre illetve építménytípusra vonatkozik, amely a terület és az épület funkciójánál fogva is nagymértékben elkülönül a településrész többi telkétől, épületétől. Ugyancsak a temető sajátosságából adódóan nagyon korlátozott a területen az építési lehetőség, így a tető hajlásszögére megadott széles mérettartomány településképi problémát nem okozhat.

 

A 2. §-hoz

A rendelkezés tartalmazza a rendelet hatálybalépésének idejét.