Keszü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2022. (X.21.) önkormányzati rendeletével döntött a szociális tűzifa juttatás szabályairól az alábbiak szerint:

A jogosultság megállapításának feltétele a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány, illetve annak mellékletei. A támogatás annak a rászoruló személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át nem haladja meg. Ez az összeg 2022. évben 171.000,- Ft.

A támogatás megállapításánál előnyt élveznek:

 • aktív korúak ellátásában
 • időskorúak járadékában
 • települési támogatásban - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, valamint
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelem beadásának határideje: 2022. november 30. napja, mely határidő jogvesztő.

A fa kiszállítására ezen időpontot követően kerül sor.

A kérelem nyomtatvány alább letölthető, illetve átvehető a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalban (Keszü, Petőfi u. 24.) ügyfélfogadási időben (hétfőn 8-15 óráig és szerdán 8-15 óráig).

A támogatás megállapításához szükséges igazolások:

 • az igénylő és háztartásának jövedelemigazolása,
  • a jogosultság megállapításakor
   • a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
   • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,
   • c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.
  • amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Munkaügyi Központtal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy e rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.
 • A tizenhatodik életévet betöltött gyermek, nagykorúvá vált gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással igazolható.
 • Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentum itt letölthető.Keszü KözségÖnkormányzata
7668 Keszü,Petőfi u. 24