Aktuális

 Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

14/2019.(XII.2.)

önkormányzati rendelet módosításáról

   Keszü Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) és d) pontjában írt feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra - biztosítva a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának és a település közügyei intézésének demokratikus kereteit – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

l.§

 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII.2.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról önkormányzati rendeletben rendelkezik. Az átruházott hatásköröket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

 

2. §

 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete.

  

(1)   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

Keszü, 2020. december 2.

 

Buday-Sántha Attila                                               Dr. Kislaki-Frank Brigitta

polgármester                                                            jegyző

  Záradék:

Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Polgármestere - a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - 13/2020. (XII.3.) önkormányzati rendeletével.

Kihirdetve: 2020. december 3.

 

Dr. Kislaki-Frank Brigitta

jegyző

  

 1. számú melléklet – Keszü Község Önkormányzata 14/2019. (XII.2.) önkormányzati rendeletéhez

 

 A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei:

 

 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet alapján átruházott hatáskörök (az újszülött támogatás, a temetési költségek támogatása, az önkormányzati zöldség és gyümölcsök kiosztása, rendkívüli települési támogatás, gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről)
 2. A szociális tűzifa támogatásról szóló döntés.
 3. Az önkormányzat munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
 4. A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatáskörök.
 5. Az éves költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezése, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírása, kiadásaik utalványozása.
 6.  A költségvetési rendeletben nem szereplő – szükséges, váratlan – működési, felújítási és egyéb kiadások 1.000.000,-, azaz egymillió értékhatárig saját hatáskörben történő – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – teljesítése.
 7. Önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint gyakorolja az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi jogokat.
 8. Közlekedési igazgatás keretében szervezi a közút tisztántartásával, hó eltakarításával és a síkosság-mentesítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 9. A közterület-használat engedélyezése.
 10.  A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele érdekében benyújtott kérelmekről szóló döntés.
 11. Szervezi a közterületek tisztaságával kapcsolatos feladatok ellátását.
 12. Gondoskodik a kóbor állatok befogásáról, őrzéséről, illetve az állati tetemek ártalmatlanná tételével kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.
 13. Szervezi és irányítja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz és belvíz-védekezés és a helyi vízkárelhárítás feladatait.
 14. Közvilágítással kapcsolatos létesítési, üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása.

 

A Képviselő-testület jegyzőre átruházott hatáskörei:

 

 1. Keszü közigazgatási területén a házszám megállapítása.
 2. A közösségi együttélés szabályainak megszegése esetén dönt a jogkövetkezményekről.
 3. Döntés állattartási ügyekben.
 4. Döntés köztisztasági és hulladékkal kapcsolatos ügyekben.

 

INDOKOLÁS

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

13/2020. (XII.3.) önkormányzati rendeletéhezA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

Keszü Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) és d) pontjában írt feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra - biztosítva a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának és a település közügyei intézésének demokratikus kereteit módosítja a rendelet egyes rendelkezéseit a jogszabályi rendelkezések alapján.


 

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdés b) pontja ellenére nem rendelkezett a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. Az átruházott hatáskörök – melyek egyedi rendeleti szinten szabályozottak – mellékletben történő felsorolására tesz utalást.

A 2.§-hoz

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

A 3.§-hoz

A módosító rendelet hatályba lépéséről szól, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel a technikai dereguláció értelmében a végrehajtottá vált rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette –, a végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.