Aktuális

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról


 

Keszü Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a.) és h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról az alábbiakat rendeli el:


 

1. §


 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 1. §-ának „az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg” szövegrész helyébe „az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg” szövegrész lép

2. §

 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 2. §-ának 3. pontját (telekadó) hatályon kívül helyezi. 

3. §


 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 3. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.


 

4.§


 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  1. Kommunális adókötelezettség terheli azt a Htv. 24.§-ban meghatározott magánszemélyt, aki Keszü község illetékességi területén, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett Htv. szerinti építmény (lakás, nem lakáscélú épület, épületrész) vagy telek tulajdonosa.

  2. A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként 12.000,- forint.

  3. Mentes a kommunális adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek. 

5.§

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 5. §-át hatályon kívül helyezi.


 

6.§


 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének 6. §-ának (3) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

7. §


 

  1. Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

  2. Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

Keszü, 2020. december 2. 

Buday-Sántha Attila                                               Dr. Kislaki-Frank Brigitta

polgármester                                                            jegyző


Záradék:


 

Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Polgármestere - a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - 12/2020. (XII.3.) önkormányzati rendeletével.

Kihirdetve: 2020. december 3.

 

Dr. Kislaki-Frank Brigitta

jegyző

 

INDOKOLÁS

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 16/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló12/2020.(XII.3.) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

Keszü Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ban, valamint a 39/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) h) pontja értelmében – a képviselő-testülettel egyetértésben - módosítja a rendelet egyes rendelkezéseit a jogszabályi rendelkezések alapján.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § g) pontjához igazodóan került meghatározásra az önkormányzat adómegállapítási jogának kerete.

A 2.§-hoz

Az adóterhek csökkentése érdekében a gyakorlatban kevésbé alkalmazott telekadó kivezetésére kerül sor.

A 3.§-hoz

A 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napjától megszünteti az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység alapján kivethető adót, így annak rendeleti szabályozása is hatályon kívül helyezendő.

A 4.§-hoz

A Htv. 24.§-a alapján történő alanyi és tárgyi kör pontos meghatározásának szükségessége okán egészült ki a rendelkezés (1)-(2) bekezdése. Az adó emelésére nem került sor, 2016. január 1. napja óta 12.000,- forint a magánszemélyek kommunális adója. A 4.§ (3) bekezdése Keszü község külterületén lévő telkek vonatkozásában megszünteti a kommunális adó fizetési kötelezettséget, enyhítve a tulajdonosok terheit és átláthatóbbá téve a helyi adózási rendszert.

Az 5.§-hoz

Telekadó kivezetésével az annak részletszabályairól rendelkező 5. § hatályon kívül helyezése indokolt.

A 6. §-hoz

Nem tartalmazta a rendelet a háttérjogszabályok megjelölését, így a záró rendelkezések egy, a vonatkozó törvényi szintű jogszabályokat tartalmazó (3) bekezdéssel egészül ki.

A 7.§-hoz

A módosító adórendelet hatályba lépéséről szól, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel a technikai dereguláció értelmében a végrehajtottá vált rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette –, a végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.