Intézmények:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat  Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Kertvárosi Egysége – KeszüCSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Családsegítés célja:
A mûködési területen élõ szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megõrzése, az ilyen helyzetekhez vezetõ okok megelõzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elõsegítése.

Szolgáltatásaink:
Hivatali ügyintézéssel kapcsolatos informálás, segítségnyújtás:
Ha hivatalos ügyei intézéséhez információra, segítségre van szüksége (tájékoztatás a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról), forduljon hozzánk bizalommal!

Jogsegélyszolgálat
Bármely jogi problémával kapcsolatban felkeresheti intézményünk jogászát egységünkben, aki felvilágosítást és tanácsadást nyújt. Jogsegélyszolgáltatásunk ingyenes!

Egyéni tanácsadás
Kapcsolatteremtési nehézségek, egyéni életvezetési, pszichológiai problémák esetén négyszemközti beszélgetések során lehetõség nyílik a változást vagy a változást célzó megoldási tervek közös kidolgozására.

Párkapcsolati és családi tanácsadás:
Gyermeknevelési, párkapcsolati problémák, családi együttélésbõl fakadó nehézségek esetén a család tagjai külön-külön és közösen is felkereshetik szolgálatunkat. A közös beszélgetések lehetõséget teremtenek arra, hogy a probléma gyökereit class=GramE>megtaláljuk és együttgondolkodva megoldást keressünk rá.

Érdekképviselet:
A helyi lakosságot érintõ problémák közvetítése az önkormányzat és az adott ügyben illetékes más szervek és intézmények felé.

Speciális támogató, önsegítõ csoportok szervezése, mûködtetésének elõsegítése:
A Belvárosi Egységünkben (Pécs, Megye u. 22.) szerdánként 14 órától Anonim Alkoholisták önsegítõ csoportja ülésezik. Az érintettek számára az ülések nyitottak. Szolgáltatásunk a lehetõségekhez mérten igyekszik minél több önsegítõ csoport számára helyet biztosítani, illetve mûködésüket támogatni.

Programtervezés:
Klubokat, csoportfoglakozásokat, idõszakonként egyéb szabadidõs programokat tervezünk. (részletes tájékoztatás a szolgálatnál).

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A gyermekjóléti szolgálat célja:

A gyermek családban történõ nevelésének elõsegítése. A gyermeket veszélyeztetõ körülmények kialakításának megelõzése, a veszélyeztetettség megszüntetése. Veszélyeztetettségrõl beszélünk a következõ esetekben: súlyos anyagi problémák, elhanyagolás, fizikai, lelki, szexuális bántalmazás, szülõi gondoskodás hiánya, iskolakerülés, alkohol- és kábítószer fogyasztás, szülõk válás, szülök elvesztése. Ha a gyermek életkörülményei megváltoznak, szûkebb környezete (szülõk, rokonok) nem minden esetben képes a megváltozott helyzetet kezelni, a felmerülõ problémákat megoldani. A veszélyeztetett gyermekek személyesen is kérhetnek segítséget, de a szülõk, szomszédok, gyermekintézmények munkatársai, valamint a gyermekekkel kapcsolatban álló más segítõ szakemberek is felhívhatják a szolgálat figyelmét a veszélyeztetett gyermekekre.

Szolgáltatásaink:

A gyermek testi, lelki, egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében:

Tájékoztatás:
A szülõk és gyermekek jogairól, kötelezettségeirõl, a gyermeket megilletõ támogatási formákról,a támogatáshoz való hozzájutásról.

Tanácsadás:
Pszichológiai, családtervezési, egészségügyi, nevelési problémák, családi konfliktusok esetén pszichológusunk és szociális munkásaink segítséget nyújtanak a kialakult probléma kezelésében, megoldásában, illetve megszervezik a fenti szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Kiemelten fontosnak tartjuk a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anyák támogatását.

Szabadidõs program ok szervezése:
A területen élõ fiatalok számára klubok, kirándulások, programok szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének segítése
A szolgáltat~sok igénybevétele általában önkéntes, de abban az esetben, ha a gyermekek veszélyeztetettsége a szülõk együttmûködésének hiányában nem szüntethetõ meg, a Gyámhatóság kötelezheti a szülõt a - gyermekjóléti szolgálattal való együttmûködésre.

A veszélyeztetettség megelõzése érdekében:
- Veszélyeztetettséget észlelõ és jelzõ rendszer mûködtetése.
- A veszélyeztetõ okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítés.
- Az észlelõ és jelzõ rendszer tagjaival való együttmûködés szervezése, összehangolása.

Észlelõ és jelzõ rendszer tagjai:
- egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védõnõk, háziorvosok, házi gyermek-orvos)
- családsegítõ szolgálat, családsegítõ központ
- közoktatási intézmények, különösen nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó
- rendőrség
- ügyészség
- bíróság
- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
- jelzéssel bármely állampolgár élhet

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

Családgondozás:
A gyermekjóléti szolgálat a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozása, és a családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás érdekében.

Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése.

Javaslattétel:
A veszélyeztetettség megszûntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálatnak javaslattételi kötelezettsége van arra nézve, hogy a gyermek családi körülményei megfelelõek-e a gyermek családban történõ gondozására. Abban az esetben, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdése nem biztosított családjában, a gyermekjóléti szolgálat a class=GramE>gyermek védelembe vételét vagy családjából történõ kiemelését kezdeményezheti a területileg illetékes Gyámhatóságnál. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

Családgondozás biztosítása:
A család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szü1õ és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

Utógondozás:
A családjába visszakerülõ gyermek visszailleszkedésének segítése érdekében. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat az egyének és családok részére nyújtott szolgáltatása térítésmentes!

E l é r h e t õ s é g e i n k:

Keszü:
7668 Keszü, Petõfi u.24.
Tel: 72/461-063

Ügyfélfogadás: páros hét péntek: 9-11

Pécs:
7632 Pécs, Anikó u. 5.

Nyitva tartás:

Ügyfélfogadás:

Hétfő 8:00-18:00 Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-18:00 Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-18:00 Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-18:00 Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-18:00 Péntek 14:00-18:00