Hírek
 

Tájékoztató a drónok használatáról
 

A drónokra vonatkozó Európai Uniós szabályozás rendkívül hiányos volta miatt a szabályozás egységesítése érdekében az Európai Bizottság elfogadta a drónok gyártási, kereskedelmi és üzemeltetési keretét szabályozó 2019/945. számú, 2019. július 1. napján hatályba lépett rendeletet és a gyakorlati szabályokat tartalmazó 2019/947. számú végrehajtási rendeletet. Az utóbbi 2019. július 1. napján lépett hatályba, azonban az alkalmazására csak 2020. július 1-től kerül sor, megfelelő felkészülési időt biztosítva ezzel a tagállamok, a szolgáltatók, valamint a fogyasztók számára egyaránt.
A tagállamokban alkalmazott eltérő jogszabályi háttér, valamint az, hogy a pilóta nélküli légi járművek használata veszélyt jelenthet az adatvédelemre, magánéletre, valamint tovább fokozhatja a zajszennyezettséget, szükségessé tette az eltérő szabályozási rendszerek harmonizációját.
Az elfogadott új szabályozás egyaránt vonatkozik mind a professzionális felhasználókra, mind a „hobbi” drónozókra. A tagállamok kötelezettsége, hogy minden légi jármű egyedi azonosítóval, tulajdonképpeni „rendszámmal” legyen ellátva, emellett a tulajdonosok kötelezettsége lesz regisztrálni azokat az illetékes hatóságoknál. Ezen szabályozás célja az, hogy a drón műveletek nyomon követhetőek, távolról is azonosíthatóak legyenek a hatóságok által. A gyártóknak kötelezettsége elvégezni a rendeletben meghatározott megfelelőségi dokumentációt, valamint kötelesek a megfelelőségi értékelési eljárást elvégezni.
A jelenlegi magyar szabályozás szerint a drónoknak nem kell azonosítóval rendelkezniük, használatukhoz azonban előzetes eseti légtérhasználati engedélyre van szükség. Eseti légtérhasználati engedélyt a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának honlapján elérhető kérelem kitöltésével lehet igényelni. Az engedély megszerzése önmagában nem elegendő, a felszállás előtt 30 perccel az engedélyt aktiválni kell, leszállás után pedig le kell mondani. Az eseti légtérhasználati engedély hiánya szabálysértésnek minősül. Magyarországon jelenleg is szigorú szabályozások vonatkoznak a pilóta nélküli gépek reptetésére: mind az üzleti, mind a hobbi szintű felhasználóknak a légtérhasználati engedélyen túl a drónpilótára kötött felelősségbiztosítással kell rendelkezniük. A pilóta nélküli légi járművek felelősségbiztosítása – hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz – egy olyan biztosítás, amely a drónok, modellrepülők és helikopterek üzemeltetése során a másnak okozott károkat téríti meg.
Az új rendelet a drónok használatát úgynevezett műveleti kategóriákba, magukat a drónokat pedig osztályokba sorolják. A drónok használatának feltételei, valamint a gyártók, az üzembentartók és a felhasználók felelőssége műveleti kategóriánként és a drónok osztályai szerint is eltérőek. A műveleti kategóriák a drónok osztályozásait többé-kevésbé követik, így a nehezebb, nagyobb teljesítményű drónok használata magasabb műveleti kategóriába sorolandó és komolyabb feltételekhez kötött.
A műveleti kategóriák:
A rendeletek kockázati faktor szerint a drónokat a következő három kategóriába sorolják, ezek a nyílt, speciális és engedélyköteles kategóriák.
A nyílt kategóriába tartozó műveletek három alkategóriára oszthatók, melyek az A1, A2 és A3 megjelölést kapták. A nyílt műveleti kategóriába tartozó repüléshez előzetes műveleti engedély nem szükséges, azonban a pilótának online tanfolyam elvégzését követően sikeres elméleti vizsgát kell letennie a drón reptetéséhez, mely alkategóriánként egyre több témát kell, hogy lefedjen.
Az alkategóriák szerinti besorolás a drónok súlyához igazodik, így például egy 250 grammnál könnyebb drón röptetéséhez elegendő az alapvető repülés-biztonsági, légtér-korlátozási, adatvédelmi, stb. témájú kérdésekből álló vizsgát letenni, a nehezebb drónok használatához szükséges vizsgán már meteorológiai és repülés-teljesítményi és kockázati témájú ismeretek is szükségesek. Fontos továbbá odafigyelni a különböző biztonsági és technikai előírásokra:
A pilótának gondoskodnia kell arról, hogy a járművet biztonságos távolságon belül, az embereket nem veszélyeztetve használja.
A légijármű nem repülhet magasabban, mint a földfelszín legközelebbi pontjától számított 120 méter, kivételt képez az akadályon való átjutás esete.
A jármű nem szállíthat továbbá veszélyes árut és nem szórhat le semmilyen anyagot.
A nyílt műveleteket végző pilóta alsó korhatára 16 év, azonban a tagállamok saját területük vonatkozásában dönthetnek úgy, hogy az alsó korhatárt további 4 évvel 12 évre csökkentik.
A speciális műveletek kategóriájába sorolhatók azok a műveletek, melyek nem esnek bele a nyílt kategóriába, tehát nem teljesül valamely fent felsorolt feltétel. Ezen műveletek megkezdése előtt a pilóta kockázatelemzést végez, amelyet a műveleti engedély iránti kérelemmel együtt benyújt az illetékes hatóságnak.
Engedélyköteles kategória esetében kötelező az illetékes hatóságok által a pilóta nélküli légi járműre, annak üzemben tartására és az üzembentartóra vonatkozó tanúsítvány. Engedélyköteles kategóriába tartoznak:
embertömeg felett végzett tevékenységek
személyek szállítását is magába foglaló műveletek
a veszélyes áruk szállítását is magában foglaló műveletek, amelyek baleset bekövetkezése esetén nagyfokú kockázatot jelenthetnek.
A távpilótákra vonatkozó követelmények
A drónokat vezérlő személyeknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, amelyeket a műveleti kategóriák, illetve alkategóriák határoznak meg. Ebből adódóan a nyílt kategóriába tartozó műveleteket végző személynek ismernie kell a légi jármű műszaki specifikációját, továbbá ellenőriznie kell, hogy fennáll-e bármilyen műszaki probléma a felszállás előtt. Rendelkeznie kell elméleti vizsgával és kompetenciatanúsítvánnyal, melyek öt évig érvényesek és lejáratkor megújítandók.
Közös előírás mindhárom kategóriára vonatkozóan, hogy a távpilóta nem állhat alkohol vagy pszichoaktív szer hatása alatt, az adott terület naprakész földrajzi adatait ismernie kell, valamint kellő műszaki ismerettel kell rendelkeznie.

Fontos kiemelni azonban, hogy nem valamennyi drónokkal kapcsolatos kérdés lesz uniós szintű szabályozás tárgya. A tagállamok jogosultak lesznek repülési tilalmi övezeteket kijelölni, különösen egyes épületek, eszközök vagy meghatározott események esetében, továbbá arra is felhatalmazást kapnak, hogy az uniós joggal összhangban a drónokra vonatkozóan nemzeti szabályokat alkossanak a környezetvédelem, közbiztonság és személyes adatok védelme érdekében.


Keszü, 2020. április 30.